Citáty o životě, motta, pozitivní výroky, afirmace

Zásady použití

společnosti Business Academy Network Ltd.
se sídlem: 6 Bexley Square, Salford, M3 6BZ Manchester, United Kingdom
Identifikační číslo: 07254884

podnikající na území České republiky prostřednictvím odštěpného závodu
Business Academy Network Ltd. (organizační složka),
se sídlem: Bořivojova 878/35, 130 00 Praha 3
Identifikační číslo: 24697630
zapsaného v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 72583

(dále jen „Poskytovatel“)

Kontaktní údaje Poskytovatele:
Adresa pro doručování:          Business Academy Network Ltd.
Bořivojova 878/35, Praha 3, 130 00
(dále jen „Kontaktní adresa“)

Adresa elektronické pošty:     business.academy.network@gmail.com
(dále jen „Kontaktní email“)
Telefon:                                     (+420)  774 822 685 (dále jen „Kontaktní telefon“)

platné pro webové rozhraní na internetové adrese www.motivacni-citaty.cz

1. Úvodní ustanovení

1.1.         Zásady použití aplikace (dále jen „Zásady“) vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti Poskytovatele, Zákazníka, Uživatele a Návštěvníků zejména v oblasti ochrany osobních údajů a v dalších otázkách při použití výše uvedených webových rozhraní (každé z nich dále jen „webové rozhraní“ nebo „webové rozhraní aplikace“). Zákazník a Uživatel registrací na webovém rozhraní aplikace nebo využíváním služeb a produktů Poskytovatele stvrzují, že se s těmito Zásadami seznámili a souhlasí s nimi.

1.2.         Zákazníkem je právnická nebo fyzická osoba, která s Poskytovatelem uzavřela smlouvu o poskytnutí služby, o dílo, kupní smlouvu nebo jakoukoli jinou smlouvu.

1.3.         Uživatelem je každá fyzická nebo právnická osoba, která je registrovaná na webovém rozhraní aplikace.

1.4.         Návštěvníkem je každá fyzická nebo právnická osoba, která navštíví webové rozhraní aplikace.

2. Uživatelský účet

2.1.         Při registraci na webovém rozhraní aplikace je Uživatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Uživatel při jakékoliv jejich změně povinen bezodkladně aktualizovat.  Údaje uvedené Uživatelem v uživatelském účtu jsou Poskytovatelem považovány za správné a aktuální.

2.2.         Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem, o nichž a o dalších informacích nezbytných k přístupu do uživatelského účtu je Uživatel povinen zachovávat mlčenlivost a bere na vědomí, že Poskytovatel nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany Uživatele. Uživatel není oprávněn umožnit jakékoli využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.3.         Poskytovatel může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Uživatel svůj uživatelský účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy Uživatel poruší pravidla užívání webového rozhraní aplikace.

2.4.         Uživatel bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Poskytovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. Přednášková činnost

3.1.         Uživatel nebo Zákazník účastnící se přednášek pořádaných Poskytovatelem souhlasí s tím, že přednášky nebudou nahrávat ani nijak jinak rozmnožovat nebo sdílet. Obsah přednášek je chráněn autorským právem Poskytovatele a za porušení jeho práv je oprávněn postupovat v souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v aktuálním znění.

3.2.         Všechny informace prezentované na přednáškách jsou informativního charakteru a nedají se považovat za právní, daňové, psychologické nebo jiné odborné poradenství. Poskytovatel žádným způsobem neodpovídá za jakékoli škody, újmy nebo finanční nebo jiné důsledky pro Uživatele nebo Zákazníky v souvislosti s jeho přednáškovou činností nebo informacemi nebo jinými činnostmi prezentovanými nebo poskytovanými prostřednictvím webového rozhraní aplikace.

4. Ochrana osobních údajů

4.1.         Ochrana osobních údajů Uživatele a Zákazníka, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Za osobní údaje Poskytovatel považuje jakékoliv údaje, podle kterých lze identifikovat konkrétního člověka.

4.2.         Poskytovatel prohlašuje, že je platně registrován u Úřadu pro ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00037909.

4.3.         Poskytovatel shromažďuje a zpracovává následující osobní údaje Zákazníka, je-li fyzickou osobou:

 • jméno a příjmení
 • adresa bydliště
 • fakturační adresa, je-li odlišná od adresy bydliště
 • telefonní číslo
 • identifikační číslo
 • daňové identifikační číslo, bylo-li přiděleno
 • adresa elektronické pošty

4.4.         Poskytovatel shromažďuje a zpracovává následující osobní údaje Uživatele:

 • jméno a příjmení
 • adresa bydliště nebo jiná uvedená adresa
 • telefonní číslo
 • adresa elektronické pošty
 • fotografie

4.5.         Uživatel souhlasí s tím, aby jeho fotografie byla využívána na propagačních materiálech Poskytovatele (webová prezentace, tištěné materiály). Pro užití fotografie Uživatele způsobem, který překračuje běžnou propagaci (například reklamní billboardy), je třeba zvláštního souhlasu Uživatele.

4.6.         Zpracováním osobních údajů Zákazníka a Uživatele může Poskytovatel pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele.

4.7.         Zákazník a Uživatel mají právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Zákazník a Uživatel prohlašují, že byli poučeni o tom, že osobní údaje je možno na základě jejich písemné žádosti odstranit z databáze. Osobní údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje Zákazníka a Uživatele nepředá Poskytovatel žádné další osobě.

4.8.         Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

4.9.         Zákazník a Uživatel potvrzují, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byli poučeni o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

4.10.     V případě, že by se Zákazník a Uživatel domnívali, že Poskytovatel nebo zpracovatel provádí zpracování jejich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jejich soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 • požádat Poskytovatele nebo zpracovatele o vysvětlení,
 • požadovat, aby Poskytovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost Zákazníka nebo Uživatele podle předchozí věty shledána oprávněnou, Poskytovatel nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li Poskytovatel nebo zpracovatel žádosti, má Zákazník nebo Uživatel právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění Zákazníka nebo Uživatele obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

4.11.     Požádá-li Zákazník nebo Uživatel o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Poskytovatel povinen tuto informaci předat. Poskytovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

4.12.     Zákazník a Uživatel souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami nebo podnikem Poskytovatele a obchodními sděleními na svou elektronickou adresu nebo telefonní kontakt. Zákazník a Uživatel dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Poskytovatele. Souhlasy dle obou předcházejících mohou Zákazník a Uživatel kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu lze provést, mimo jiné:

 • odkazem pro odhlášení zasílání emailů uvedeným na konci zaslaného obchodního sdělení, nebo
 • žádostí zaslanou na Kontaktní e-mail Poskytovatele nebo poštou na Kontaktní adresu Poskytovatele.

5. Google Analytics a soubory cookie

5.1.         Webové rozhraní aplikace používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen „Google„). Služba Google Analytics používá souborů „cookies“, které jsou textovými soubory ukládanými do počítače Zákazníka, Uživatele a Návštěvníků webového rozhraní aplikace umožňující analýzu způsobu užívání webového rozhraní aplikace Zákazníkem, Uživatelem a Návštěvníky. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně IP adresy) budou společností Google přeneseny a uloženy na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání webového rozhraní aplikace a vytváření zpráv o jeho aktivitě, určených pro Poskytovatele a provozovatele webového rozhraní aplikace a pro užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat IP adresu Zákazníka, Uživatele a Návštěvníků s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Zákazník, Uživatel a Návštěvníci webového rozhraní aplikace mohou odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení v internetovém prohlížeči, avšak v tomto případně není vyloučeno, že nebude možné plně využívat veškeré funkce webového rozhraní aplikace. Používáním webového rozhraní aplikace souhlasí Zákazník, Uživatel a Návštěvníci se zpracováváním údajů o nich společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.

5.2         Webové rozhraní aplikace používá službu Invisible reCAPTCHA, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen „Google„). Služba Invisible reCAPTCHA se používá na ochranu při odesílání formulářů před různými roboty a řídí se Ochranou soukromí a Smluvními podmínkami společnosti Google.  Používáním webového rozhraní aplikace souhlasí Zákazník, Uživatel a Návštěvníci se zpracováváním údajů společností Google, a to způsobem ve výše uvedených smluvních dokumentech Google.

6. Ochrana autorských práv

6.1.         Obsah programového vybavení webového rozhraní aplikace a těchto Zásad, je chráněn autorským právem Poskytovatele a mohou být chráněny dalšími právy dalších osob.

6.2.         Poskytovatel si vyhrazuje právo sdílet příspěvky uvedené na webovém rozhraní aplikace prostřednictvím sítě Facebook.

6.3.         Uveřejněním fotografií na webovém rozhraní aplikace uděluje Uživatel souhlas s jejich dalším využíváním Poskytovatelem.

7. Závěrečná ustanovení

7.1.         Poskytovatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní aplikace nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Zákazník, Uživatel ani Návštěvníci nesmí při využívání webového rozhraní aplikace používat mechanismy, programové vybavení, skripty nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz, tj. především narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém.

7.2.         Znění Zásad může Poskytovatel měnit či doplňovat. Práva a povinnosti stran se řídí vždy tím zněním Zásad, za jehož účinnosti vznikly.

7.3.         V případě dotazu k Zásadám poskytne Poskytovatel bezodkladně veškeré potřebné informace.

7.4.         Poruší-li Zákazník nebo Uživatel při užívání aplikace práva třetích osob, nenese za to Poskytovatel odpovědnost. Bude-li na Poskytovateli vymáhána náhrada škody nebo jiné újmy, případně jiné obdobné plnění, má Poskytovatel právo toto plnění následně vymáhat na Zákazníkovi nebo Uživateli, který se porušení práva dopustil.

7.5.         Poskytovatel nenese odpovědnost za porušení zákona, kterého se Zákazník nebo Uživatel dopustí prostřednictvím webového rozhraní aplikace.

Tyto Zásady použití aplikace jsou platné a účinné od 10. 4. 2017